עקרונות היסוד של חוק הצ’קים החוזרים ואיך זה עובד באמת

חוק צ’ק מסורב

חוק צ’קים ללא כיסוי התשמ”א 1981 נועד להגביר את אמינות השימוש בצ’קים, לשפר את מוסר התשלומים ולהרתיע בעלי חשבון ממסירת שק ללא כיסוי. ההרתעה נעשית באמצעות הטלת סנקציות על מושכי צ’קים ללא כיסוי.

הסנקציות על מושכי צ’קים ללא כיסוי: הסנקציה העיקרית היא הגבלת חשבון כאשר היא מחולקת להגבלה רגילה והגבלה בנסיבות מחמירות
הגבלה רגילה הגבלת חשבון החשבון למשך שנה: אם נמשכו מהחשבון במהלך 12 חודשים עשרה צ’קים או יותר ללא כיסוי, והבנק החזירם מסיבה זו החשבון יוגבל ובעליו יוכרז כמוגבל. למעט כאשר חלפו פחות מ-  15 ימים בין השק הראשון לאחרון וזאת על מנת להגן על לקוחות שהאירוע היה חד פעמי בחשבונם ויוצא דופן.  ההשלכה העיקרית של הגבלה זו היא חוסר יכולת למסור צ’קים מתוך החשבון המוגבל, לקוח שימסור צ’קים מתוך חשבון זה צפוי לקנס או מאסר. כמו כן במידה וימשכו צ’קים מתוך החשבון הבנק יחזירם מסיבת “חשבון מוגבל” ללא קשר ליכולת הכיסוי בחשבון. מצד שני הוא רשאי להמשך לעבוד בחשבון הקיים במזומן והפקדות וכל פעולה אחרת שאינה כוללת שימוש בצ’קים. במידה ולבעל החשבון יש חשבון אחר שאינו מוגבל הוא רשאי למשוך ממנו צ’קים. כמו כן לבעל חשבון מוגבל אסור לפתוח חשבון חדש שנמשכים ממנו צ’קים, הוא רשאי לפתוח חשבון רגיל שלא נמשכים ממנו צ’קים. כמו כן אינו יכול להתמנות כמיופה כח או מורשה חתימה בחשבון חדש שנמשכים ממנו צ’קים. השלכות נוספות אפשריות הם בקבלת אשראי. אומנם החוק אינו אוסר על הנפקת כרטיס אשראי ללקוח מוגבל, עם זאת בנקים שהנפיקו ללקוחותיהם כרטיסי אשראי רשאים לבטלם כמו כן רשאים הבנקים לסרב להעניק אשראי כהלוואה או משכנתא ללקוח מוגבל גם אחרי תקופת ההגבלה.

הגבלה בנסיבות מחמירות למשך שנתיים: הגבלה בנסיבות מחמירות יכולה להתרחש כאשר אדם שהוגבל חשבונו ובמהלך תקופת ההגבלה הוגבל חשבון נוסף שלו. כמו כן לקוח שהיה מוגבל ובמהלך 3 שנים מיום סיום ההגבלה שלו הפך למוגבל בשנית באותו חשבון או בחשבון אחר. ההשלכה העיקרית של הגבלה זו היא שכל חשבונות הלקוח יוגבלו, כמו כן חשבונות שבהם הוא שותף עם אחרים והחשבונות שבהם הוא מיופה כח, למעט חשבונות שבהם הוא מורשה חתימה שמקרה זה החשבון אינו מוגבל אך לו אסור למשוך שק ממנו.

מהו שק מסורב?
שק שהגיע התאריך לפרעון או עבר תאריך הפרעון שלו, והבנק סירב לפרוע אותו מסיבת אין כיסוי מספיק (אכ”מ) הבנק יספור את השק במניין הצ’קים המסורבים.

האם כאשר ניתנה הוראת ביטול לשק הוא נספר במניין צ’קים מסורבים?
הבנק בודק האם יש יתרה לכיסוי השק במידה ויש יתרה הבנק יחזיר את השק מסיבת “ניתנה הוראת ביטול” במידה ואין יתרה מספקת לכיסוי השק הבנק יחזיר את השק משתי סיבות: “אין כיסוי מספיק” ובנוסף “ניתנה הוראת ביטול”.

האם כאשר ישנה סיבה נוספת שאינה הוראת ביטול, האם הבנק עדיין סופר את השק במניין צ’קים מסורבים?
ישנן סיבות נוספות אפשריות לחזרת צ’קים כגון “החשבון נסגר” “חתימת המושך אינה תקינה” “אין התאמה בין הסכומים” “חסר היסב” “ההיסב אינו בסדר” ועוד. במקרים כאלה הבנק עדיין מבצע בדיקת יתרה מספקת לכיסוי השק במידה ואין יתרה מספקת הבנק יחזיר עדיין את השק מסיבת “אין כיסוי מספיק” ויציין את הסיבה הנוספת למשל במקרה שבו אין כיסוי מספיק בחשבון וגם חתימת המושך אינה תקינה הבנק יחזיר את השק מסיבת “אין כיסוי מספיק” וגם “חתימת המושך אינה תקינה”.

מהן הסיבות שבהם אינם מונים את השק במניין שקים ללא כיסוי?
המושך נפטר, טופס הצ’ק בוטל, משוך על חשבון בנק אחר, משוך על סניף אחר, חסרה חתימת מושך, עבר זמנו, הוצג לפני זמנו, חסר חתימה בצד תיקון. הבידול של הסיבות הללו נובע מהסיבה שבעל החן לא היה צריך או לא היה יכול, להיערך ולהשאיר יתרה מספקת לתשלום ההמחאה.

מתי שק חוזר מסיבת בוטל בלבד?
כאשר בעל צ’ק מודיע על אובדן או גניבה של טופס ריק ושק כזה מוצג לפירעון הוא לא נספר במניין צ’קים חוזרים במקרה כזה הבנק דורש מהלקוח להציג ראיה מבית משפט או תלונה למשטרה כראיה לכך.


למי פונים אם אני מחזיק שק של לקוח שחזר ללא כיסוי?
אוחז בשק, שחזר מסיבה “אין כיסוי מספיק” רשאי לפנות ללשכת ההוצאה לפועל או להגיש תביעה אזרחית כנגד המושך. 

נציג שלנו ישמח ליצור קשר לפרטים והצעת מחיר

מלאו פרטיכם וניצור קשר בהקדם:

Articles

מאמרים נוספים לעיונכם:

Call Now Button